top of page

Algemene voorwaarden

Kinesitherapie

01

Betalingen & Tarieven

 • Al onze kinesitherapeuten zijn gedeconventioneerd.

 • Betaling en terugbetaling van de behandelingen dient te geschieden volgens de vastgestelde tarieven, die ophangen in Uprise.

 • Tarieven kunnen worden herzien met voorafgaande kennisgeving aan de patiënten.

 

03

Medische informatie

 • Patiënten dienen nauwkeurige medische informatie te verstrekken voor een veilige en effectieve behandeling.

 • De kinesist zal vertrouwelijk omgaan met verstrekte medische informatie volgens de geldende privacywetgeving.

05

Klachtenprocedure

 • Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld.

 • Indien een geschil niet kan worden opgelost, kan arbitrage of bemiddeling worden overwogen.

02

Afspraken & Annulering

 • Afspraken dienen van tevoren te worden gemaakt met 1 van de therapeuten of via het online boekingstool.

 • Afspraken kunnen worden geannuleerd, minstens 24uur op voorhand.

 • Elke afspraak dat niet tijdig wordt geannuleerd met een geldige reden, zal worden aangerekend.

 • Uprise behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren of te verplaatsen om redenen zoals ziekte, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden. Wij zullen de patiënt tijdig op de hoogte te stellen en alternatieve afspraken aan te bieden

04

Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

 • Uprise is niet aansprakelijk voor een persoonlijk letsel dat het gevolg is van het niet naleven van de behandelinstructies buiten de praktijk.

 • Patiënten dienen alle instructies van de kinesist op te volgen voor een optimaal behandelingsresultaat.

Groepslessen
Personal Training

01

Betalingen & Tarieven

 • Betaling van het lidmaatschapsgeld dient op tijd te geschieden volgens de vastgestelde tarieven.

 • Tarieven kunnen worden herzien met voorafgaande kennisgeving aan de leden.

 

03

Annulatie & Terugbetaling

 • Leden kunnen hun lidmaatschap annuleren volgens de vastgestelde annuleringsvoorwaarden.

 • Er vindt geen restitutie plaats na een bepaalde periode, tenzij anders bepaald door de Uprise.

05

Huisregels

 • Leden dienen zich te houden aan de huisregels, inclusief veiligheidsinstructies en respect voor andere leden en coaches.

 • Het niet naleven van de huisregels kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

02

Lidmaatschap

 • Door lid te worden van Uprise, stemt het lid in met de geldende huisregels en algemene voorwaarden.

 • Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Onze abonnementen en beurtenkaarten kunnen tijdelijk onderbroken worden, bij onderstaande voorwaarden

 1. Maximaal 2 keer 2 weken per jaar, zonder attest (of de overige credits van deze periode kunnen overgezet worden naar de 2 volgende maand nadien)

 2. De onderbreking is minimum 14 dagen

 3. In geval van een medische of werkgerelateerde reden dan is de beperking van 2 weken niet van toepassing (bv. ziekte, blessure, zwangerschap, verplichte werkopdracht, ...) Hierbij vragen we een attest van de dokter.

 • Indien u graag uw abonnement/beurtenkaart tijdelijk wilt onderbreken, vragen we dit altijd door te geven via info@uprise.be. De onderbreking wordt pro rata verrekend voor deze periode.

 • Een stopzetting is elke maand mogelijk, met ingang vanaf de daaropvolgende maand, mits dit wordt doorgegeven vóór de 20ste kalenderdag van de lopende maand.

 • Er is geen mogelijkheid tot stopzetting van een jaarabonnement of beurtenkaart aangezien dit abonnement wordt vooruitbetaald. Langdurige onderbreking omwille van medische of werkgerelateerde redenen zijn wel mogelijk.

04

Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

 • Leden dienen hun gezondheidstoestand te melden aan de coaches en erkennen dat ze in staat zijn tot fysieke activiteit.

 • Uprise is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen

 • Uprise raadt de leden het ten zeerste aan om een ongevallenverzekering af te sluiten, in geval van blessure of ongeval. Indien deze niet is afgesloten, kan men hier achteraf geen beroep meer op doen indien iets heeft voorgedaan.

bottom of page